Cookies?

Via onze website verzamelen wij géén persoonsgegevens, en we doen ook niet aan cookies of aanverwante technieken. Wij hechten groot belang aan de bescherming van jouw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens, zowel online als offline. Hieronder vind je een beschrijving van ons privacybeleid.

Onze (contact)gegevens

Voilà Support, gevestigd aan Nijbracht 128, 7821 CE Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.voila-support.nl
Nijbracht 128 | 7821 CE Emmen
+31 6 51154807
Viola Mulder is de Functionaris Gegevensbescherming van Voilà Advies. Zij is te bereiken via vooruit@voila-support.nl.

Gegevensverwerking

Persoonsgegevens die wij (offline) verwerken:

Voilà Support verwerkt geen persoonsgegevens via de website omdat op onze site geen persoonsgegevens achtergelaten kunnen worden. Voilà Support verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het gaat dan om de volgende gegevens:

- Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Banknummer

Met welk doel

Voilà Support verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Voilà Support verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Dit doen we op basis van de grondslagen toestemming (je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden), overeenkomst (de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering daarvan) en/of wettelijke verplichting (de verwerking is noodzakelijk om hieraan te kunnen voldoen).

Bewaartermijn

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Voilà Support bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Beveiliging

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Voilà Support neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via vooruit@voila-support.nl. Wij bewaren nagenoeg niets, en daarbij zijn al onze bestanden alleen toegankelijk voor medewerkers die daar specifiek toestemming voor hebben gekregen. Deze toegang verloopt via een cloud-oplossing waar een wachtwoord voor ingevoerd moet worden.

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Voilà Support gebruikt géén cookies of vergelijkbare technieken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming:

Voilà Support neemt over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. Anders gezegd: er is bij ons geen sprake van besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voilà Support) tussen zit.

Delen met derden

Delen van persoonsgegevens met derden:

Voilà Support verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Voilà Support en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander (bijvoorbeeld een door jou genoemde organisatie) te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@voila-advies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (‘Machine Readable Zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Voilà Support wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.